САХЮУСАДНИ Залажа үгыт даа

САХЮУСАДНИ

Залажа үгыт даа саашанхи замыем, сахюусадни,
Заларжа байгаа улаан наранай элшэнүүдээр
Замби түбиин уудамые гэрэлтүүлхэ хүсэлэйнгөө

Заахашье hаа, хубаалдыт даа шэдитэ нюусаhаа.

Хүтэлжэ ябыт даа хүшэр харгыда, сахюусадни,
Холынгоо эрмэлзэлые дабаха ушартам туhалыт.
Хүлгөөтэ дэлхэйн эрьеэн соогуур төөрихэгүйем
Харажал, абаржал хайрлыт даа энэ наhыемни.

Найданаб өөрынгөө шадалда, танайшье хайрада,
Нигүүлэсхы сэдьхэлдэ этигэн мүргэжэл ябанаб.
Наhанай харгын холые, хүшэр хүндые таанаб,
Нарайхан хүсэлым хоронhоо холодуулыт, гуйнам.САХЮУСАДНИ Залажа үгыт даа

You may also like...