. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт

. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт
.

23 окт 2017 в 15:00

Монгол haрын найманай
Мүнхэ зулын гэрэлдэл
Бодото юртэмсын байдал
Бадаржал байхань болтогой!

Буряад- Монгол арадайм шэмэг
Байгал далайн уhандал
Сэлгеэн хүхэ огторгой
Сэнхирхэн байхань болтогой!

Бурхан Багшын ороной
Бадма ленхобо сэсэгтэл
Сэдьхэл,ухаан бодолнай
Сэбэрхэн байхань болтогой!

Хорбоо энээхэн юртэмсын
Гурбан зөөлэнөөр жэгнэхэ
Үри хуугэдэймнай жаргал
Үнэн байхань болтогой!

Бурхантай,мүргэлтэй,hүзэгтэй
Буряад-Монгол арадайм hүлдэ,
Одо заяан,талааниинь
Оодоо байхань болтогой!
. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт. •Буддизм|Махаяна|Гелуг• 23 окт

Республика Бурятия.

Гимн "Буряад Уласай түрын дуулал"

3:45

Д Дашипылов А Шагжаев

Буряад-Монгол 2012 (Дамдинжапов)

3:57

Аюша Данзанов

Тоонто нютаг

3:57

Алдар Дашиев

Турэhэн нютаг

4:33

Алагуй, Бадма-Ханда Аюшеева, Галсан-нимын Гандик

Буряад-Монголын нютаг / buryad.fm

4:03

Мэдэгма Доржиева (Бурятия)

Уужам буряад орон

4:01

Цыдып Аюшиев

Буряад Орон…

4:58

You may also like...