Золгонгүй танилтай болохогүй, зобонгүй

Золгонгүй танилтай болохогүй, зобонгүй эрдэмтэй болохогүйЗолгонгүй танилтай болохогүй, зобонгүй