“Аба эжыгээ хүндэлжэ ябаhан

"Аба эжыгээ хүндэлжэ ябаhан хүнэй, наhан ута байдаг юм."
"Будешь отца и мать почитать, жизнь твоя будет долгой.""Аба эжыгээ хүндэлжэ ябаhан

Митуп Шагдаров

Аба эжын hургаал

3:11