ЭТИГЭЛ-ПРИБЕЖИЩЕ. БИ ТЭРЭ МЭТЭ

ЭТИГЭЛ-ПРИБЕЖИЩЕ.

БИ ТЭРЭ МЭТЭ ЭХЭ БОЛОhОН ОГТОРГОЙН ХИЗААРТАЙ САСУУ ХАМАГ АМИТАН АРБАН ЗҮГЭЙ, ГУРБАН САГАЙ ХАМАГ ТҮҮНШЭЛЭН ЕРЭГШЭДЭЙ БЭЕ, ЗАРЛИГ, СЭДЬХЭЛ, ЭРДЭМ ҮЙЛЭНҮҮДЭЙ МҮН ШАНАР БОЛОhОН НАЯН ДҮРБЭН МЯНГАН НОМЫН СОГСОНУУД ГАРАХЫН ОРОН ХАМАГ ХУТАГТАН ХУВАРАГУУДЫН АГУУ ЭЗЭН АШАТА ИЗАГУУРТАЙ ҮНДЭhЭН ХАМТА ТҮГЭС СОГТО ДЭЭДЭ ЛАМАНУУДТА ЭТИГЭНЭБ!
БУРХАНДА ЭТИГЭНЭБ! НОМДО ЭТИГЭНЭБ! БУРСАНГ ХУВАРАГУУДТА ЭТИГЭНЭБ! ИДАМ МАНДАЛЫН БУРХАНАЙ СУГЛААН НҮХЭРТЭЙ ХАМТАНУУДТА ЭТИГЭНЭБ! СОГТО ЭТИГЭЛ ДЭЭДЭ НОМЫЕ ТЭДХЭГШЭ САХЮУСАН БЭЛГЭ БЭЛИГЭЙ НЮДЭТЭЙ ТҮГЭСЭhЭНҮҮДТЭ ЭТИГЭНЭБ! ( гэжэ гурбан дахин хэлэ). БУРХАН НОМ БА СУГЛААНАЙ ДЭЭДЭНҮҮДТЭ БОДИ ХҮРЭТЭР БИ ЭТИГЭНЭБ! МИНИИ ҮГЭЛИГЭ ТЭРЭ МЭТЭ ҮЙЛДЭhЭН ЭДЭ БУЯНААР ХАМАГ АМИТАНАЙ ТУhЫН ТУЛА БУРХАН БОЛОХО БОЛТУГАЙ! (гэжэ гурбан дахин хэлэ). ГУРБАН ЭРДЭНИДЭ БИ ЭТИГЭНЭБ! ХАМАГ ХИЛЭНСЫЕ ӨӨРЭ ӨӨРТЭНЬ НАМАНШАЛНАБ! АМИТАНАЙ БУЯНДА ДАХАН БАЯСАНАБ. БУРХАНАЙ БОДИИЕ СЭДЬХЭЛЭЭР БАРИНАБ. БУРХАН НОМ БА СУГЛААНАЙ ДЭЭДЭНҮҮДТЭ БОДИ ХҮРЭТЭР БИ ЭТИГЭНЭБ. ӨӨР БУСАДАЙ ТУhЫЕ hАЙТАР БҮТЭЭХЫН ТУЛА, БОДИ СЭДЬХЭЛЫЕ ҮҮСХЭН ҮЙЛДЭНЭБ. ДЭЭДЭ БОДИ СЭДЬХЭЛЫЕ ҮҮСХЭН ҮЙЛДЭЖЭ БИ ХАМАГ АМИТАНИИЕ ЗОШОНДО УРИНАБ. ДЭЭДЭ БОДИ ЯБАДАЛЫЕ СЭДЬХЭЛДЭ ЗОХИСТОЙ ЭДЛЭН ҮЙЛДЭЖЭ БИ ХАМАГ АМИТАНАЙ ТУhЫН ТУЛА БУРХАН БОЛОХО БОЛТУГАЙ! ( гэжэ гурбан дахин хэлэ). ХАМАГ АМИТАН ЖАРГАЛАН БА ЖАРГАЛАНГАЙ ШАЛТАГААНТАЙ ТҮГЭСЭХЭ БОЛТУГАЙ! ХАМАГ АМИТАН ЗОБОЛОН БА ЗОБОЛОНГОЙ ШАЛТАГААНhАА ХАГАСАХА БОЛТУГАЙ! ХАМАГ АМИТАН ЗОБОЛОН ҮГЫ ЖАРГАЛАНhАА ХАГАСАХАГҮЙ БОЛТУГАЙ! ХАМАГ АМИТАН ОЙРО ХОЛО, УУР ТАШИЯАЛ ХОЁРhОО ХАГАСАhАН ХЭН ТЭГШЭДЭ ОРШОХО БОЛТУГАЙ! ( гэжэ гурбан дахин хэлэ). АЛИ ШҮТЭН БАРИЛДАНhАА БОЛОhОН ТҮРЭХЭ ҮГЫ, ТҮРИДЭХЭ ҮГЫ, МҮНХЭ ҮГЫ. ТАhАРХАЙ ҮГЫ, ОШОХО ҮГЫ, ЕРЭХЭ ҮГЫ, ТУСБУРИ УДХАТАЙ БЭШЭ, НЭГЭ УДХАТАЙ БЭШЭ ТУУРБИЛ ШУХАЛА АМАРЛИhАН НИРВААНИИЕ ҮЗҮҮЛhЭН ТУУЛАhАН БУРХАН ҮГҮҮЛhЭНҮҮДЭЙ ДЭЭДЭ ТЭРЭЭНДЭ МҮРГЭНЭБ! АМАРЛИНГЫЕ ЭРИГШЭ ШРАВАГУУД БҮХЭНИИЕ МЭДЭХЭЭР ШУХАЛА АМАРЛИhАНДА ХҮТЭЛЭГШЭ АЛИ МҮН БА АМИТАНДА ТУhАЛАН ҮЙЛДЭГШЭНҮҮД МҮРЫЕ МЭДЭХЭЭР ЮРТЭМСЫН ТУhЫЕ БҮТЭЭГШЭ АЛИ АЛИНТАЙ ҮНЭХӨӨР ТҮГЭСЭhЭН ШАДАГШАНУУД ЭНЭ ХАМАГ ЗҮЙЛ ТҮГЭСЭhЭНИИЕ ЭЛДЭБ ЗҮЙЛЭЭР НОМЛОhОН ШРАВАГ, БОДИСАДЫН СУГЛААНТАЙ ХАМТА БУРХАНАЙ ЭХЭ ТЭРЭЭНДЭ МҮРГЭНЭБ! hЭЖЭГЫЕ ТОРЫЕ ҮНЭХӨӨР АРИЛГААД, ГҮН БА АГУУ ЕХЭ БЭЕ ТҮГЭСЭhЭН САМАНТАБhАДРЫН ГЭРЭЛНҮҮД БҮХЭНhӨӨ САСАРhАНДА МҮРГЭНЭБ! ХОСОРЛИГҮЙ ХАМАГ АМИТАНАЙ ЭТИГЭЛ БОЛООД, ШУЛМАСАЙ АЙМАГ СЭРЭГ ХАМТЫЕ ТЭСТЭШЭГҮЙ ДАРАГША, БОДОНУУДЫЕ ХОСОРЛИГҮЙ ҮНЭХӨӨР АЙЛДАГША ИЛАЖА ТҮГЭС НҮГШЭhЭН БУРХАН НҮХЭР ХАМТА ЭНЭ ОРОНДО ЗАЛАРАН СОЁРХО! ЯМАР МЭТЭ МҮНДЭЛhЭН ДАРЫГААР, ТЭНГЭРИНҮҮД УГААЛ ҮШЭhЭН МЭТЭ, ТЭНГЭРИИН АРЮУН УhААР ТҮҮНШЭЛЭН ИЛАЖА ТҮГЭС НҮГШЭhЭНЭЙ БЭЕДЭ УГААЛ ҮШЭНЭБ БИ. ГАЗАР ДЭЛХЭЙЕ ХҮЖЭНҮҮДЭЭР СҮРШӨӨД, СЭСЭГ ДЭЛГЭЖЭ, СҮМБЭР УУЛА, ДҮРБЭН ТҮБЫЕ, НАРАН, hАРААР ШЭМЭhЭН ЭНЭЭНИИЕ БУРХАНАЙ ОРОНДО ЗОРИН ҮРГЭhӨӨР ХАМАГ АМИТАН МАША АРЮУН ОРОНДО ЭДЛЭН ЯБАХА БОЛТУГАЙ! ОМ САРВА ТАТhАГАТА ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛА КhАМНИРИЯ ДАЯАМИ!ЭТИГЭЛ-ПРИБЕЖИЩЕ. БИ ТЭРЭ МЭТЭ