Гурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнай

Гурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнай
Наhыетнай нэмэжэ байг,
Гурбан Эрдэнидэ утаhан санзайтнай
Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Гурбан Эрдэнидэ табиhан далгатнай
Баян хэшэгтнай боложо байг,
Гурбан Эрдэнидэ үргэhэн сайтнай
Һанаhан хэрэгыетнай бүтээжэ байг!
Гурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнайГурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнайГурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнайГурбан Эрдэнидэ бадаруулhан зулатнай

You may also like...